BestLife Creation Society është krenare që ofron kursin e plotë të nivelit I mbi “Certifikimin e Trajnerëve për Zhvillim Personal”. Nuk është vetëm një program, është një mundësi për të nxënë, për të praktikuar atë çka keni mësuar dhe për t’u rritur personalisht dhe profesionalisht. Ju do të trajnoheni nga ekspertë që e adhurojnë pynën e tyre!

BestLife Creation Society is proud to offer a Life Coaching Certification. It isn’t just a program, it’s an opportunity to learn, practice what you’ve learned, and grow personally and professionally. You’ll be trained by experts that love what they do!

Klasa për Çertifikimin e trajnerëve për Zhvillim Personal. Kursi tjetër fillon më 15 janar 2019. Ky kurs do të ketë të përfshirë edhe një PËRKTHYES NË GJUHËN SHQIPE.

Life Coach Certification. Next class begins February 12, 2019. This class will include an Albanian interpreter.

Kurs 7 javor. Kjo klasë zgjat 90 minuta: Orari: 12:30pm ET, 11:30pm CT, 10:30am MT, 9:30am PT, 6:30pm (18:30) CET.

7 Week Course. This Class is 90 minutes Times: 12:30p ET, 1130p CT, 10:30a MT, 93:0a PT, 630p (18:30) CET

BestLife Creation Society
Certifikatë për Trajnerë të Zhvillimit Personal / Life Coach Certification 
Të martave (7 javë) / Tuesdays (7 weeks)
12:30 pm ET, 11:30 am CT, 10:30 am MT, 9:30 am PT, 6:30 pm CET
495 $
Përfshirë edhe anëtarësimin 3 mujor në BestLife / Including 3 month membership in BestLife
            Instruktore dhe Trajnere / Instructor: Sue Adams

Rezultatet e pritshme / What to Expect:

Ky certifikim është një mundësi për të mësuar rreth vetes dhe për të mësuar si të bëhesh trajner. Është një klasë dinamike dhe interaktive gjatë së cilës ju do të mësoni aftësitë e trajnuesit dhe keni mundësinë për t’i praktikuar dhe zbatuar ato. Çdo javë ju do të aftësoheni përmes ushtrimeve në klasë, të cilat vihen në zbatim në kryerjen e detyrave tuaja të trajnimit gjatë javës. Kjo është një qasje që ju të përvetësoni njohuritë e marra gjatë përvojës aktuale nga ky trajnim dhe ndërkaq merrni ‘feedback’ nga partnerët dhe instruktorët tuaj në këtë kurs, duke ndërtuar vetëbesimin tuaj si trajner gjatë rrugës.

This certification is an opportunity to learn about yourself and learn to become a coach. It is a dynamic, interactive class during which you learn coaching skills and have an opportunity to practice and apply them.Each week you will be guided through excercises in class, which will directly apply to your coaching assignments during the week. This gives the advantage of gaining actual coaching experience and having feedback from your coaching partners and instructor, building your confidence as a coach as you go.

Çfarë nuk është ‘Këshillimi për jetën’: 
 • Këshillimi për jetën nuk është konsulencë
 • Këshillimi për jetën nuk është terapist
 • Këshillimi për jetën nuk është në vend të këshillave mjekësore
 • Këshillimi për jetën nuk jep këshilla personale
 • Këshillimi për jetën nuk është një zhargon mistik.
What Life Coaching is NOT:
 • Life Coaching is not counseling
 • Life Coaching is not being a therapist
 • Life Coaching is not in place of medical advice 
 • Life Coaching is not giving personal advice 
 • Life Coaching is not FooFoo!

 

Çfarë është ‘Life Coaching’: 
 • Këshillimi për jetën u vjen në ndihmë njerëzve të përcaktojnë objektivat në jetë sipas pikave të tyre të forta dhe potencialit të tyre.
 • Këshillimi për jetën u vjen në ndihmë njerëzve të arrijnë objektivat e tyre.
 • Këshillimi për jetën u vjen në ndihmë njerëzve të gjejnë mënyrat drejt objektivave të tyre.
 • Këshillimi për jetën ka një ndikim pozitiv në jetën e njeriut.
 • Këshillimi për jetën u vjen në ndihmë njerëzve të marrin rezultate!
What Life Coaching IS:
 • Life Coaching is helping people determine their “sweet spot” goals.
 • Life Coaching is helping people achieve their goals. 
 • Life Coaching is helping people find direction toward their goals. 
 • Life Coaching is making a positive impact on a person’s life. 
 • Life Coaching is helping people get results!

Bonus!

Nëse regjistroheni në këtë klasë, ju do të përfitoni anëtarësim falas prej 3 muajsh në shoqërinë BestLife Creation Society, me akses të plotë në të gjitha thirrjet dhe klasat tona!

If you sign up for this class, you will get a 3 month free membership with BestLife Creation Society, with access to all the calls and classes!

Faleminderit përjetë, Sue! Kjo klasë më hapi dyert për një karrierë krejt të re që unë absolutisht e adhuroj. Klientët e mi po fitojnë në kaq shumë mënyra, është një kënaqësi e madhe për t’i parë ata të kenë rezultate të tilla fantastike. Dhe akoma më shumë, teknikat që mësova kanë pasur një ndikim të thellë tek unë personalisht dhe në familjen time. Sue, ju jeni një burim dijeje dhe urtësie, jam aq mirënjohëse që kam pasur ndikimin dhe trajnimin tuaj si bazë të praktikës sime si trajnere.

Alee Attoe
Pronare, Coaching With Alee

Thank you forever, Sue! This class opened the doors for a whole new career that I absolute love. My clients are winning in so many ways, it is such a joy to see them getting such fantastic results. And even more, the techniques I learned have had a profound impact on me personally and on my family. Sue, you are a fountain of knowledge and wisdom, I am so grateful to have had your influence and training be the foundation of my coaching practice.

 

Alee Attoe

Owner, Coaching With Alee

Coach Sue

Rreth Intruktores

Sue ka pothuajse 30 vjet përvojë dhe ka punuar me të miturit, fëmijët, të rriturit dhe familjet në mjedise individuale dhe në grup. Kjo instruktore e mahnitshme ndan njohuritë e saj në një klasë të ngrohtë dhe ftuese që inkurajon suksesin!

About The Instructor

Sue has nearly 30 years of experience and has worked with infants, children, adults and families in individual and group settings. This amazing instructor shares her knowledge in a warm and inviting class that encourages success!

Trajnere / Coach Sue